Ringen omkring Næstved By

billede

Ringen omkring Næstved by består af Vestre Ringvej, Ring Øst, (Ring Nord) og (Ring Syd).
Når disse vejafsnit står færdige, mangler kun den del af Ringen omkring Næstved by der går fra rundkørslen, hvor Industrivej/Østre Ringvej/Vestre Ringvej mødes, videre over Susåen forbi VW forhandler Morten Hansen, for så at blive tilsluttet den ny rundkørsel på Vordingborgvej, på billedet vist med gule prikker. I 2017-2018 opgav Næstved byråd planen om en vej over eller under susåen.

Den Nordlige omfartsvej (lavet af Staten) åbner ved udgangen af 2016.

I forbindelse med planlægningen af Ring Syd skete det samme som da Næstved Kommune planlage Ring Øst - projektet blev dyre end Næstved Kommune havde lyst til at betale. Spareforslaget for Ring Øst blev sag 218 vedtaget af Næstved Byråd den 05-10-2009 - klik her for at se sag 218.Klik her for at se tidligere borgmester Henning Jensen fremlægge sag 218.

For Ring Syd blev det sag 219, hvor man ville spare en faunapassage (se MENU øverst på siden) - men den gik ikke - her blev Næstved Kommune stillet en ny screening med VVM-redegørelse og høring i udsigt. Hvilket selvfølgelig også burde være sket i forbindelse med Ring Øst, hvor Kalbyrisvej og 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris blev lukket. Lukningen af de 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris er aldrig blevet behandlet ifølge reglerne for VVM i Næstved Kommune

Over Susåen.

Over Susåen Der mangler planlægning for stækningen, vist med gule prikker, på "Ring omkring Næstved by". Jorden til vejprojektet er friholdt mellem Fyrrevænget og Birkevænget samt forbi VW forhandler Morten Hansen.

I forbindelse med planlægningsarbejdet på Ring Syd er tilslutningen af Grevensvænge til selve Ring Syd kommet på tale.
Spørgsmålet er nu om det bliver samme tilslutning som Ydre Kalbyrisvej er tilsluttet Ring Øst - højre ind, højre ud - eller det bliver en "normal" tilslutning med en venstresvingsbane på selve Ring Syd.
Klik her for at se hvad der ikke kunne lade sig gøre i Næstved Kommune på Ring Øst.

Etableringen af Ring Øst

Næstved Kommune lukkede Kalbyrisvej og 2 ud af 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris uden så meget som at nævne det ved byrådsmødet den 05-10-2009 eller til borgerne i Næstved generelt.
Se videosekvens med sag 218 på byrådsmødet den 05-10-2009.
Efter det "tilsyneladende" var besluttet at lukke Kalbyrisvej den 05-10-2009, var der en helside artikel i Sjællandske (29-01-2010) - altså ca. 4 måneder efter sagen var i byrådet - hvor vores daværende borgmester Henning Jensen udtalte:
»Kalbyrisvej spærres formentlig af den nye omfartsvej. Dog er der plan om en cyklist-bro.«. Klik her for at se hele artiklen.

Adgangsvej til og fra Næstved by

Ser man på de muligheder beboerne øst for Næstved by har fået efter Ring Øst blev etableret i forhold til beboerne vest for Næstved by efter etableringen af Vestre Ringvej, må man sige, at kortet herunder taler for sig selv.
Poul Otto Hansen og en vejgruppe foreslog forskellige løsninger på denne urimelige situation. Klik her for at se de forskellige forslag.

Sag 218 den 05-10-2009

Artiklen i Sjællandske kommer som sagt ca. 4 måneder efter at Henning Jensen selv havde været med til at beslutte lukningen af Kalbyrisvej. At denne beslutning gik over hovedet på flere andre byrådsmedlemmer vidner en anden artikel i Sjællandske (05-02-2015) om, hvor formanden for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk bl.a. udtaler »Vi må erkende, at det var en fejl, at vejen den gang blev spærret af omfartsvejen. Jeg tror ikke, at ret mange i byrådet var klar over det. Men nu lapper vi på den »svipser« «. Klik her for at se hele artiklen.

Nu er vi så kommet til det punkt, hvor Ring Syd skiller sig ud fra Ring Øst.

Ved etableringen af Ring Øst skulle man igennem en sparerunde, fordi projektet blev dyrere end først beregnet. Det blev bl.a. udmøntet i sag 218: »Reviderede prisoverslag på Fordelingsveje ved Næstved«. I sag 218 er det beskrevet at Kalbyrisvej lukkes, men der står ikke noget om at nedlægge 2 ud af 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris, som dog blev resultatet. I den forbindelse var der ingen krav fra Forvaltningen i Næstved om screening og ny VVM-redegørelse, hvilket nok kunne være på sin plads når man læser punkt 20, hvor der står, citat:
»20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:«.
Kalbyrisvej blev ændret fra en vej til en sti. De 2 mindre veje blev simpelthen blot fjernet.
I dette tilfælde drejer det sig om mennesker, herunder borgerne ude bag Kalby Ris samt Herlufsholm Gods.

Når man så ser, hvordan sagen bliver grebet an i forbindelse med Ring Syd, hvor det handler om dyr kan det undre, at der tilsyneladende ikke er lavet en screening da man lavede ændringer på Ring Øst som berørte mennesker.

Den 21.september 2015 beslutter Teknisk Udvalg (TU), på baggrund af en Sreening, at der skal etableres en rådyrtunnel under Ring syd, citat:
»Der anlægges en rådyrtunnel til en pris på 3,3 mio. kr. Prisen er medregnet i det nuværende projektforslag. Ifølge VVM screeningen vil der ikke være behov for ny VVM redegørelse.«.

Hvis TU havde besluttet at rådyr ikke skulle have en under- eller overføring, mener Forvaltningen, citat:
»Der laves ikke særlig faunapassage til rådyr, men rådyrene ledes via hegning til en krydsning af vejen i de åbne arealer vest for skoven. Besparelse i forhold til projektforslaget med en rådyrtunnel er i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Ifølge VVM screeningen vil der muligvis være behov for ny VVM redegørelse.«.

Den 6. september 2015, vedtog Næstved byråd det som havde været turen gennem Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.
Spørgsmålet er: Hvorfor mente Forvaltningen ikke, at det samme skulle gøre sig gældende på Ring øst, da man undlod at under- eller overføre de 2 ud af 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej og Kalby Ris og lukkede Kalbyrisvej som almindelig vej gennem Kalbyrisskoven?
Var det på grund af en tidsfrist på et lån, hvorved Herlufsholm Gods fik en klemme på Næstved Kommune?

Særligt friluftsområde

billede

Miljøbegrebet i VVM omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, § 7.

Ring Øst var et bilag 1 projekt iflg. reglerne for VVM.
Iflg. skemaet herunder vil en ændring der påvirker miljøet væsentligt, indebære en pligt til screening og i dette tilfælde vil det udløsen en VVM pligt.
Hvis man læser punkt 20 og punkt 22 i Skema for screening (VVM-pligt) og læser hvilke virkninger der er knyttet til disse to punkter, må man sige, at det er en væsentlig påvirkningen af miljøet - for os mennesker - at vi ikke kan benytte de 2 stier mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris.
Derudover kræver det også en ændring af Kommuneplan 2009-21, idet Kommunplan 2009-21 indeholder følgende om rekreative forbindelser:

4.2.3 Rekreative forbindelser
Formål
At sikre gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder og særlige friluftsområder, ligesom der
også skal være sikres gode forbindelser mellem områderne, til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes.
5. Rekreative forbindelser skal sikres, når der nødvendigvis skal ske krydsninger i forbindelse med etablering af nye infrastrukturanlæg.

Diagram for VVM-proces

Citat fra VVM-vejledningen side 89 der viser at Ring Øst projektet er et bilag 1 projekt:

»7 e) Overordnede veje med en påtænkt linjeføring gennem naturområder. Ved overordnede veje forstås især hovedlandeveje og kommunale veje som indgår i eller skal indgå i det overordnede vejnet.«

At lukke Kalbyrisvej og de 3 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) er til skade for miljøet, her skal man huske den bredde forståelse af miljøet, der ikke kun omhandler røg, skidt og møg, men også indvirkning på mennesker.

billede

Bilag 3

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1
1. Anlæggets karakteristika
Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:
– anlæggets dimensioner
– kumulation med andre projekter
– anvendelsen af naturressourcer (Ved ikke, at kunne gå i skoven via de 2 mindre veje, er en utrolig dårlig udnyttelse af naturressourcen Kalby Ris)
– affaldsproduktion
– forurening og gener
– risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier. (Når der er anlagt en tunnel under Ring Øst, som kunne bruges af mennesker, er det direkte tåbeligt, at gående er henvist til at benytte Skyttemarksvej i skoven med risiko for uheld)

2. Anlæggets placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:
– nuværende arealanvendelse (Kalby Ris og den gamle Ridemark har i de senere år været et stort sammenhængdende rekreativt område der var udlagt som Særligt friluftsområde.)
– naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området
– det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:
a) vådområder
b) kystområder
c) bjerg- og skovområder
d) reservater og naturparker
e) Vadehavsområdet
f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet
h) tætbefolkede områder (Mark kvarteret er og vil blive et tætbefolket område, når selve Ridemarken bliver bebygget - hvilket Herlufsholm Gods tilsyneladen også har forudset, idet de siger, at lukningen af vejene ind i Kalby Ris bør holdes hemmeligt for politikerne i Næstved.)
i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt. (Fremkommeligheden via veje og stier indgår jo både i det historiske og det kulturelle for et område)

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Ved ikke, at under- eller overføre de 2 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris påvirker det i stor grad befolkningens brug af Kalby Ris som et rekreativt område)
De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:
– påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)
– påvirkningens grænseoverskridende karakter
– påvirkningsgrad og -kompleksitet
– påvirkningens sandsynlighed
– påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.

1: Spørgsmål
2: Ikke relevant
3: Ja
4: Bør undersøges
5: Nej
6: Svar på Spørgsmål

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

1

2

3

4

5

6

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse

 

X

 

 

Her vil der stå "X" i kolonnen "JA" fordi:
De 2 mindre veje mellem Skyttemarksvej (nu Skovkilden) og Kalby Ris er en forudsætning for, at Fordelingsvejen ikke bliver en barriere mellem Næstved by og Kalby Ris. Hvis Skyttemarksvej bliver eneste forbindelse mellem Markkvarteret og Kalby Ris, vil gående inde i skoven, skulle dele vejbane med køretøjer, bl.a. store blokvogne, hvilket indebære en forhøjet risiko for ulykker. En lukning går også direkte imod, hvad der står i Grøn Plan 2009-21, citat: »En af udfordringerne for udviklingen i Markkvarteret bliver, at fastholde og udbygge gode adgangsmuligheder for bydelen til Kalbyrisskoven, Øvelsespladsen, Fruens Plantage og den nye skov ved Rønnebæksholm

21.

 

 

 

 

 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:

 

X

 

 

Her vil der stå "X" i kolonne "Ja" fordi:
I Kommuneplan 2009-21 står der Rekreative forbindelser, citat: »Formål. At sikre gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder og særlige friluftsområder, ligesom der også skal være sikres gode forbindelser mellem områderne, til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes.
5. Rekreative forbindelser skal sikres, når der nødvendigvis skal ske krydsninger i forbindelse med etablering af nye infrastrukturanlæg.
For
Særlige friluftsområder står der, citat:
Formål. "Formålet med udpegning af særlige friluftsområder er at styrke og sikre gode muligheder for at dyrke friluftsliv i kommunen med henblik på at forbedre borgernes trivsel og sundhed. Planlægningen skal f.eks. bidrage til, at indbyrdes konflikter mellem forskellige former for aktiviteter kan afværges, og benyttelsen sker under hensyntagen til naturgrundlaget. De særlige friluftsområder skal så vidt muligt være let tilgængelige og være inden for en rimelig afstand af kommunens bysamfund.
5. Ved ændring eller placering af nye anlæg eller aktiviteter i områderne skal det sikres, at befolkningens adgang til områderne og de naturbaserede rekreative interesser ikke forringes

Et af formålene er at undgå sammenblanding af de forskellige trafikformer, hvilket opnåes, hvis de 2 stier under- eller overføres.

Skyttemarksvej før og efter den 5. november 2014

Skyttemarksvej før man krydser Ring Øst

Ring Øst blev åbnet december 2012.
Den eneste adgangsvej fra Markkvarteret til Kalbyrisskoven var - efter etableringen af Ring Øst - via det der er vist på det øverste billede.
Først den 5. november 2014 blev fortovet i venstre side af Skyttemarksvej åbnet. For at komme via tunnellen over på den anden side af Ring Øst skal man krydse Skyttemarksvej på det mest uheldige sted.

Skyttemarksvej i Kalbyrisskoven

skyttemarksvej
Som det ses er der hverken fortov eller kant på denne del af Skyttemarksvej inde i skoven, hvor gående skal dele vejen med den almindelige trafik samt stor militær blokvogne.